mustafa kemal atatürk

türkiye cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı.

türkiye cumhuriyeti'ni aralarında ismet inönü, fevzi çakmak, kazım karabekir, rauf orbay, fethi okyar bulunduğu isimlerle birinci meclisin iradesiyle kuran cumhurbaşkanıdır.

1923-1938 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

milli mücadeleyi başlatmayan ancak daha sonra başlanılan direnişe iltihak eden , bölgesel kurtuluş fikrini ulusal kurtuluş fikrine tebdil eden askeri dahi olan bir şahsiyettir.

kurtuluş savaşı'nda başkomutanlık yetkisi ile yasama yürütme yargı yetkilerini 3 aylığını eline alıp , savaşın olağanüstülüğünü bu olağanüstü yetkilerle savuşturmuştur.

atatürk'ün özlük dosyasi

muamelat-ı zatiye dairesi (personel başkanlığı) evraka 21 teşrinisani 1341 (21 kasım 1925)

cumhurbaşkanı müşir gazi mustafa kemal paşa hazretleri bin ali rıza selânik

duhulü 1 mart 1315 (13 mart 1899)

nasbı 19 eylül 1337 (19 eylül 1921)

sicil no 1317-8 p. (piyade 1902-8)

müşarünileyh hazretleri

29 kânunuevvel 1320 (11 ocak 1905)
tarihinde erkân-ı harbiye yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve ku-manda etmek üzere atik 5. ordu'ya memur buyurulmuştur

12 kânunuevvel 1332 (25 aralık 1906)
tarihinde beşinci mecidi nişanı ile taltif etmiştir;

7 haziran 1323 (20 haziran 1907)
tarihinde kolağalığa terfi etmiştir; sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3. ordu'ya nakletmiştir;

9 haziran 1324 (22 haziran 1908)
tarihinde şark demiryolu müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre kânunuevvel gayesinde 3. ordu redif 17. selâ-nik fırkası erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

23 teşrinievvel 1325 (5 kasım 1909)
tarihinde 3. ordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

24 ağustos 1326 (6 eylül 1910)
tarihinde 3. ordu zabitan talimgahı kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3. ordu erkân-ı harbiyesine ve bilahara kânunusâni zarfında 5. kolordu erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 eylül 1327 (27 eylül 1911)
tarihinde muvakkaten trablusgarp fırkası erkân-ı harbiyesine memur edilmişse de trablusgarp'a git-meksizin istanbul'a celbi 5. kolorduya tebliğ edilerek erkân-ı harbiye-i umumiye dairesi'ne atanmıştır;

14 teşrinisani 1327) (27 kasım 1911)
tarihinde binbaşılığa terfi etmiştir;

19 kânunisani 1327 (1 ocak 1912)
tarihinde bingazi'de bulunan müşarünileyhin derne karşısındaki şark gönüllü kumandanlığı'nı deruhte etmiştir;

26 şubat 1327 (11 mart 1912)
tarihinde derne kumandanlığı'na tayin etmiştir;

11 teşrinievvel 1328 (24 ekim 1912)
tarihinde rahatsızlığına mebni dersaadet'e hareket etmiştir;

8 teşrinisani 1328 (21 kasım 1912)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine verilerek mezkûr ay zarfında bahri sefit boğazı kuvay-i mürettebesi erkân-ı harbiyesine atanmıştır;

14 teşrinievvel 1329 (27 ekim 1913)
tarihinde sofya ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

24 teşrinievvel 1329 (6 kasım 1913)
tarihinde bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, dör-düncü rütbe'den osmani nişanı verilmiştir;

29 kânunuevvel 1329 (11 ocak 1914)
tarihinde sofya-belgrat-çetine sefaretleri ataşemiliterliği'ne atanmıştır;

26 şubat 1329 (11 mart 1914)
tarihinde fransa hükümeti tarafından şövalye rütbesinden legion d'honneur nişanı verilmiştir;

16 şubat 1329 (1 mart 1914)
tarihinde balkan harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dolayı kaymakamlığa terfi etmiştir;

22 temmuz 1330 (4 ağustos 1914)
tarihinde sırbistan ataşe militerliğine tayin kılınmış ise de sofya ataşe militerliğine ipka etmiştir;

16 teşrinisani 1330 (29 kasım 1914)
tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir;

7 kânunusani 1330 (20 ocak 1915)
tarihinde 3. kolorduda yeni teşekkül eden 19. fırka kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mayıs 1331 (1 haziran 1915)
tarihinde miralaylığa terfi etmiştir;

15 temmuz 1331 (28 temmuz 1915)
tarihinde 15. kolordu kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (ağustos) 16. kolordu komutanlığı'na atan-mıştır;

14 kânunusani 1331 (27 ocak 1916)
tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16. kolordu’ya iltihak buyurulmuştur;

2 temmuz 1331 (15 temmuz 1915)
tarihinde harp madalyası verilmiştir;

19 ağustos 1331 (1 eylül 1915)
tarihinde muharebe gümüş liyakat madalyası verilmiştir;

4 kânunusani 1331 (17 ocak 1916)
tarihinde anafartalar grubu komutanı iken muharebe altın liyakat madalyası verilmiştir;

19 kânunusani 1331 (1 şubat 1916)
tarihinde üçüncü rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

28 kânunuevvel 1331 ( aralık 1915)
alman hükümeti tarafından demir salip nişanı verilmiştir;

28 şubat 1331 (13 mart 1916)
anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı verilmiştir;

19 mart 1332 (1 nisan 1916)
tarihinde hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile mirlivalığa terfi etmiştir;

29 teşrinisani 1332 (12 aralık 1916)
müceddeden 2. rütbe'den mecidi nişanı verilmiştir;

11 kânunuevvel 1332 (24 aralık 1916)
bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita etmiştir; sene-yi mezkûre zar-fında almanya hükümeti tarafından 1. ve 2. rütbeden demir salip (haç) ve avusturya macaristan hükü-meti tarafından 3. rütbeden muharebe liyakat madalyası verilmiştir; ile 2. rütbeden harp alâmeti liya-kat-ı askeri madalyası verilmiştir;

7 mart 1333 (7 mart 1917)
tarihinde 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

19 mart 1333 (19 mart 1917)

tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen ikinci rütbeden osmani nişanı verilmiştir;

5 temmuz 1333 (5 temmuz 1917)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

23 eylül 1333 (23 eylül 1917)
tarihinde muharebe altın imtiyaz madalyası ile ödüllendirilmiştir;

9 teşrinievvel 1333 (9 ekim 1917)
tarihinde becayişen 2. ordu kumandanlığı'na atanmıştır;

11 teşrinievvel 1333 (11 ekim 1917)
tarihinde bir ay müddetle istanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir;

7 teşrinisani 1333 (7 aralık 1917)
tarihinde karargâh-ı umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga veliaht-ı saltanat refakatinde almanya karargah-ı umumisi'ne azimet etmiştir;

16 kânunuevvel 1333 (16 aralık 1917)
tarihinde tebdilen 1. rütbeden kılıçlı mecidi nişanı verilmiştir;

19 şubat 1334 (19 şubat 1918)
tarihinde almanya imparatoru tarafından 1. rütbeden kılıçlı kron dö prus nişanı verilmiştir;

13 mayıs 1334 (13 mayıs 1918)
tarihinde bera-i tedavi viyana'ya gitmiştir;

7 ağustos 1334 (7 ağustos 1918)
tarihinde 7. ordu kumandanlığı'na ve sene-i mezkure eylülünde fahri yaveran silkine ithal buyurulmuştur;

31 teşrinievvel 1334 (31 ekim 1918)
tarihinde yıldırım ordular grubu kumandanlığı'nı deruhte buyurmuştur;

teşrinisani 1334 (kasım 1918)
tarihinde grubun lağvı üzerine harbiye nezareti emrine alınmıştır;

30 nisan 1335 (30 nisan 1919)
tarihinde 9. ordu kıtaatı müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre temmuzu'nun beşinde istanbul hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir;

9 ağustos 1335 (9 ağustos 1919)
ordu müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve fahri yaveran unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır;

23 nisan 1336 (23 nisan 1920)
tarihinde büyük millet meclisi riyaset-i celilesine seçilmiştir;

19 eylül 1337 (19 eylül 1921)
tarihinde büyük millet meclisi'nce ittifakla kendilerine gazilik unvanı verilmiş ve mareşallik rütbesi ve-rilmiştir;

5 teşrinisani 1337 (5 kasım 1921)
tarihinden itibaren müşarünileyhin başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

5 şubat 1338 (5 şubat 1922)
tarihinden itibaren başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit etmiştir;

27 mart 1339 (27 mart 1923)
tarihinde afganistan emiri (kralı) tarafından aliyülâlâ nişanı irsal kılınmıştır;

21 teşrinisani 1339 (21 kasım 1923)
tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli istiklal madalyası verilmiştir;

29 teşrinievvel 1339 (29 ekim 1923)
tarihinde türkiye cumhuriyeti riyaseti'ne seçilmiştir.
ulu önder. kurtuluş savaşının ve milli mücadelenin lideri.

benim gözümde mustafa kemal;
- emperyalizme tokat atmayı başarabilmiş ve tüm dünya halklarına umut veren en büyük anti-emperyalisttir,
- çağının en vizyoner adamıdır,
- dayanıklı, dirayetli ve büyük zorluklara göğüs germiş adamın hasıdır,
- türk milletinin öğrenilmiş çaresizliğini kıracak kadar umut vericidir
- yobazlığın karşısında, parlak fenerdir
kitleler tarafından ya gereksiz içi boş bir şekilde abartılarak fikirleri önemsiz bir şekilde bomboş sevilmiş ya da tam tersi neftet edilmiş "atatürk aslında bu değilmiş bizi kandırmışlar" denmiş, ortasını tutturabilenlerden lazım bizlere o günün çok önünde bir önder bir fikir lideri
yaşadığımız günlerin en büyük mimarı o kadar çabaladı ki bu ülke için insan aklına geldikçe üzülmüyor değil
devletimizin kurucusu.bir çınarın mimarı.anadolu ve ortadoğu halklarının gözbebeği.bakışlarında buram buram memleket ve halk sevgisi kokan adam.mareşal,ebedi şef,gazi,ulu önder,büyük devlet adamı,büyük komutan
strateji ve devlet yönetiminde tarihin gördüğü ideallerden biridir kendileri; aynı zamanda her meyve veren ağaç gibi meyvesini yiyip de hakkını vermeyen mahlukat da çoktur
kurduğu cumhuriyet tepeden inme (top-down) olduğu için cumhuriyetin kaygılarını uzun yıllar yaşamışızdır. tabi bunu söylerken cumhuriyeti istemediğimden değil keşke o zamanlarda herkes tarafından istenen bir şey olsaydı da bugün çok daha ilerde olsaydık diye söylüyorum.
ayrıca şu dönemde insanlar yine atatürkün laiklik ilkesini umarım iyice idrak etmişlerdir ve hacı-hoca tayfayı neden idam ettiğini anlamıştır...
gazi mustafa kemal, en basit tabirle turkiye cumhuriyetinin kurucu lideridir ve bu unvan bile basli basina yetmektedir aslinda.(türkiye cumhuriyeti gibi bir devletin kurucusu olmak, kutluk kağan,osman gazi,ilteris kağan vs gibi)
ancak bu unvanla yetinmeyip ulu,yuce,ebedi,ezeli vs. kavramlarla sonsuzlastirip tapinilasi noktaya tasiyan bir kesim varki, mustafa kemalin 3 adet hatasını say desen sayamadiklari gibi,
tam tersini düşünen kesime mustafa kemalin 3 adet olumlu icraatını say desen ,yine sayamayacakları aslında ve özünde kadim türk devletinin sonuncusu olan turkiye cumhuriyetinin kurucu lideridir.
"türkiye cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır." sözünün sahibi bir yiğit.

(bkz: atatürk )
atatürk'ün istanbul üniversitesi kütüphanesinden alıp okuduğu kitaplara ulaşmak için:http://ataturkleokumak.istanbul.edu.tr
(
sağ taraftaki bilgisiz halkımızın yav kardeşim adam hacı hocaları astı din düşmanı deyip eleştirirken yine aynı bilgisiz ama sol kesimde olan kişiler ise fatih sultan bile demiş atatürk kurtarıcıdır diye kuru övgü yağdırılması sonucu toplumumuzun atatürkü sevmesi ancak anlamamasının bir sonucudur bence
bazı yaptıkları, düşünceleri, kararlarını yanlış bulsam bile ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden minnet duyduğum bir ebedi şahsiyettir. doğrusu vatanındır yanlışı şahsının...
senin yüzünü batı’ya dönüşüne epey karşı çıkmışlığım vardır.sen ne büyükmüşsün hey atatürk.bugün geldiğimiz şu noktada...
“iyi ki yüzünü ve yüzümüzü batı’ya döndürmüşsün” diyorum, başka da bir şey demiyorum.
*
senin tevhid-i tedrisat diye tutturmana epey itiraz etmişliğim vardır.
bugün geldiğimiz şu noktada...
“iyi ki tevhid-i tedrisat diye tutturmuşsun” diyorum, başka da bir şey demiyorum.
senin ülkeye getirdiğin laiklik ilkesine epey laf saydırmışlığım vardır.
bugün geldiğimiz şu noktada...
“iyi ki laiklik ilkesini hayata geçirmişsin” diyorum, başka da bir şey demiyorum.
senin bir millet oluşturma çabanı anlayıp dinlemeden çokça eleştirmiştim.
bugün geldiğimiz şu noktada...
“bu ne değerli bir çabaymış” diyorum, başka da bir şey demiyorum.
senin şeyhlik, efendilik, müritlik gibi kavramlarla başının hiç de hoş olmamasını hep anlayışsızlıkla karşılamıştım.
bugün geldiğimiz şu noktada...
“seni çok iyi anlıyorum” diyorum, başka da bir şey demiyorum.
senin dini cemaatlere, dini gruplara, dini oluşumlara mesafeli oluşundan pek hazzetmezdim.
bugün geldiğimiz şu noktada...
“ne de iyi etmişsin” diyorum, başka da bir şey demiyorum.

sen ne büyükmüşsün hey atatürk!
artık ben de senin kadrini, kıymetini bilenlerdenim.ben de anıtkabir’ini ziyaret edeceğim.ben de posterini duvarıma asacağım.ve bir şey daha:
geçen senelerden birinde sırf artistlik olsun diye 10 kasım’da saat 9’u 5 geç ayağa kalkmamış ve bunu bir marifetmiş gibi bu köşeden cümle âleme ilan etmiştim.bu 10 kasım’da saat 9’u 5 geçe ayağa ilk kalkan olmak için fırlayacağım.
cennetmekan paşama bir de din düşmanı demiyor mu şerefsizler
mustafa kemal atatürk bir askeri deha, zeki bir politikacı, kaliteli ve karizmatik bir lider ve çok büyük bir vatanseverdir.
ilber ortaylı biyografisini yazdı. okunası bir kitap.
bir ulusun tüm imkansızlıklara rağmen nasıl bir varoluş mücadelesi verebileceğini göstermiş olan büyük insan.hatay’ın türk vatanına katılması için hastalığına rağmen uğraşmasını esasında şöyle tanımlamaktadır. :” ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere türk milletine canımı vereceğim.”aziz ruhun şad olsun.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort